Ericha Fromma koncepcja wolności

5/5 - (10 votes)

Wstęp

I. Inspiracje i źródła wolności
1. Biografia
2. Proces indywiduacji
3. Wolność pozytywna

II. Społeczeństwo hamujące wolność
1. Orientacja merkantylna
2. Komunizm
3. Współczesne społeczeństwo technologiczne

III. Społeczeństwo wolności
1.Postawa twórcza
2.Planowanie humanistyczne
3. Konsumpcjonizm z ludzką twarzą

Zakończenie

Bibliografia

Historia świata przedstawia poszukiwanie przez człowieka wolności. Walczył o nią, oddawał za nią swoje życie. Problem wolności można poruszać na wielu płaszczyznach: wolność osobista, państwowa, wolny wybór. W niniejszej pracy chciałbym zwrócić uwagę na wolność wewnętrzną charakterystyczną dla dojrzałej osobowości.

W swojej pracy licencjackiej chciałbym przyjrzeć się zagadnieniu wolności na podstawie dzieł Fromma.

Temat pracy wybrałem zainspirowany tym, że tęsknota za wolnością, ma znamiona uniwersalności, można o niej powiedzieć, że jest ona głęboko zakorzenioną w nas samych, że jest atawistyczna. Paradoks związany z wolnością polega na ciągłym dążeniu do niej, kiedy natomiast już udaje nam się ją odnaleźć – staje się ona ciężarem nie do uniesienia.

Wolność zamieniamy z powrotem w niewolę i w ten sposób „błędne koło” się zamyka Wskazany powyżej paradoks zmusił mnie do poszukiwania odpowiedzi na temat istoty wolności. Natrafiłem na książki Fromma, który wielokrotnie poruszał temat wolności w swoich pracach. W mojej opinii udało mu się rozwikłać dręczące mnie pytanie ucieczki od wolności. Dlatego w niniejszej pracy przedstawię koncepcje wolności w ujęciu Ericha Fromma.

Dodatkowym argumentem za wyborem tego a nie innego filozofa, była jego postawa jako człowieka. W swoim życiu realizował założenia swojej filozofii, przez co stała się ona autentyczna.

Struktura pracy przedstawia się następująco: W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiony życiorys Ericha Fromma, który umożliwi wprowadzenie w zagadnienie wolności. Następnie zajmę się przedstawieniem głównego problemu pracy jakim jest koncepcja wolności Ericha Fromma przez określeniem warunków, które umożliwiły zaistnienie wolności oraz opiszę dualizm procesu indywiduacji, który prowadzi człowieka do ponownego zniewoleni.

W trzeciej części pierwszego rozdziału zaprezentuje wolność pozytywną, która jest odpowiedzią na realizacje autentycznej natury człowieka.. W drugim rozdziale pracy zajmę się przedstawieniem fałszywie rozumianej wolności przez zaprezentowanie charakteru osobowości typowego dla współczesnego człowieka.

W pozostałej części drugiego rozdziału przedstawię powszechność tego problemy na podstawie społeczeństwa komunistycznego oraz kapitalistycznego. W trzeciej części pracy zaprezentuje warunki społeczne sprzyjające realizacji wolności pozytywnej. Ostatnia część pracy zostanie zrealizowana przez przedstawienie charakter osoby gotowej do realizacji wolności, oraz zaprezentowaniu jak społeczeństwo może pomagać w realizacji wolności.

Mam nadzieję, że poniższa praca przyczyni się do dokładniejszego zrozumienia koncepcji wolności i odpowie na pytanie dlaczego powinniśmy przestać uciekać od niej, a przygotować się do realizacji wolności w codziennym życiu.

Liczba stron 41
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Ignatianum w Krakowie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010

Dodaj komentarz