Zygmunta Baumana koncepcja ponowoczesnej tożsamości – zagrożenia i perspektywy

5/5 - (4 votes)

Zygmunt Bauman (1925-2017) był jednym z najważniejszych myślicieli XX wieku, którego prace dotyczyły wielu aspektów współczesnego życia, w tym kultury, polityki i społeczeństwa. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez Baumana był problem tożsamości w epoce ponowoczesnej.

Według Baumana, tożsamość jest procesem ciągłej konstrukcji, a nie stałym elementem naszej osobowości. Ponowoczesność charakteryzuje się ciągłymi zmianami i przemianami, które wpływają na nasze poczucie tożsamości. To, co kiedyś było stabilne i pewne, teraz jest często niepewne i niestabilne. Ludzie mają trudności w określeniu swojej tożsamości, ponieważ są wystawieni na wpływ wielu różnych czynników, takich jak kultura, polityka, media, technologia, czy globalizacja.

Bauman uważał, że jednym z największych zagrożeń dla tożsamości w epoce ponowoczesnej jest kultura konsumpcyjna. Konsumpcjonizm skupia się na posiadaniu i konsumowaniu, a nie na tworzeniu. To, co robimy, nie definiuje nas, ale to, co posiadamy i konsumujemy. Konsumpcjonizm wprowadza fałszywe poczucie tożsamości, w którym wartość jednostki jest mierzona przez to, co ma, a nie przez to, kim jest.

Bauman był również krytykiem kultury masowej, która zacierają granice między tym, co jest prywatne, a tym, co jest publiczne. Media i technologie, które zdominowały współczesny świat, przyczyniają się do utraty prywatności i indywidualności, a jednocześnie sprzyjają kulturowej standaryzacji i uniwersalizacji.

Perspektywy dla tożsamości w epoce ponowoczesnej są złożone. Bauman uważał, że jednym z możliwych rozwiązań jest rozwijanie kultury dialogu, która pozwala na lepsze zrozumienie innych i budowanie więzi społecznych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W tym celu potrzebne są nowe formy edukacji, które umożliwią jednostkom rozumienie i szacunek dla innych kultur, religii i stylów życia.

Koncepcja ponowoczesnej tożsamości Zygmunta Baumana podkreśla, że tożsamość jest procesem ciągłej konstrukcji, a nie stałym elementem naszej osobowości. Konsumpcjonizm i kultura masowa są głównymi zagrożeniami dla tożsamości w epoce ponowoczesnej. Perspektywy dla tożsamości wymagają kultury dialogu i nowych form edukacji, które umożliwią jednostkom rozumienie i szacunek dla innych kultur, religii i stylów życia. W epoce ponowoczesnej istnieje potrzeba zachowania równowagi między indywidualizmem a wspólnotą, między prywatnością a publicznością oraz między różnorodnością a jednością.

Bauman przedstawiał także perspektywę pozytywną dla tożsamości w epoce ponowoczesnej, która polega na rozwijaniu kultury dialogu i otwartości na różnorodność kulturową, co umożliwi budowanie więzi społecznych i szacunek dla innych kultur. Jednym z możliwych rozwiązań jest budowanie otwartej i pluralistycznej społeczności, która będzie respektować różnorodność i jednocześnie poszukiwać elementów wspólnych.

Podsumowując, koncepcja ponowoczesnej tożsamości Zygmunta Baumana pozwala nam lepiej zrozumieć, jak tożsamość jest kształtowana przez współczesny świat, a także jakie są zagrożenia i perspektywy dla naszej tożsamości. Baumana koncepcja ukazuje, że tożsamość jest procesem ciągłej konstrukcji, a nie stałym elementem naszej osobowości, a jednocześnie podkreśla, że istnieją możliwości budowania otwartej i pluralistycznej społeczności, która szanuje różnorodność i jednocześnie dąży do budowania więzi społecznych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Umowa społeczna Jeana Jacquesa Rousseau

5/5 - (1 vote)

Umowa społeczna Jeana Jacquesa Rousseau (1712-1778) to jedno z najważniejszych dzieł filozoficznych XVIII wieku, które miało wpływ na rozwój teorii politycznych i społecznych. W tej książce Rousseau stawia tezę, że ludzie z natury są wolni i równi, a ich społeczeństwo powinno opierać się na umowie między nimi, która pozwala na zabezpieczenie ich wolności i równości.

Według Rousseau, istnienie społeczeństwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jednostki są skłonne podpisać umowę społeczną. Umowa ta zakłada, że jednostki zgodzą się zrezygnować ze swojej wolności naturalnej i przenieść ją na państwo, które będzie działać jako ich przedstawiciel. Jednocześnie, państwo zobowiązuje się do ochrony praw jednostki i dbania o dobro wspólne.

Jedną z ważniejszych tez Umowy społecznej jest teoria o władzy suwerena. Rousseau uważał, że państwo powinno mieć suwerenną władzę, która jest niepodzielna i niezależna. Władza ta ma chronić dobro wspólne, a nie interesy jednostki. Suweren działa na rzecz dobra wspólnego, co oznacza, że jego władza jest podporządkowana celom społeczeństwa jako całości, a nie tylko interesom rządzącej elity.

Rousseau był również krytykiem monarchii i arystokracji. Uważał, że demokracja jest najlepszą formą rządów, ponieważ pozwala na równość i swobodę jednostki. Demokracja nie jest jednak możliwa do zrealizowania bez odpowiedniego systemu edukacji i wychowania, które zapewnią każdemu obywatelowi wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji.

Umowa społeczna Jeana Jacquesa Rousseau była jednym z najważniejszych dzieł filozoficznych XVIII wieku, które miało wpływ na rozwój teorii politycznych i społecznych. Rousseau stawiał tezę, że jednostki z natury są wolne i równi, a umowa społeczna pozwala na ochronę ich praw i zapewnienie dobra wspólnego. Władza suwerena powinna być niepodzielna i niezależna, a demokracja jest najlepszą formą rządów, która wymaga odpowiedniego systemu edukacji i wychowania. Umowa społeczna Rousseau stała się jednym z najważniejszych źródeł ideologii rewolucji francuskiej i miała wpływ na rozwój demokracji i teorii politycznych w Europie i na całym świecie.

Karol Marks – filozof

5/5 - (2 votes)

Karol Marks (1818-1883) był niemieckim filozofem, socjologiem i ekonomistą, którego prace i idee miały ogromny wpływ na kształtowanie się teorii i praktyk politycznych w XX wieku. Jego myśl filozoficzna koncentruje się przede wszystkim na krytyce kapitalizmu i na roli społeczeństwa w kształtowaniu jednostki.

Jednym z najważniejszych elementów myśli Marksa jest jego koncepcja materializmu dialektycznego. Marks uważał, że świat nie jest zbiorem stałych bytów, ale ciągłym procesem zmian i przemian. Dla Marksa, rzeczywistość jest procesem, a nie statycznym obiektem, który można opisać za pomocą jednego spojrzenia.

Marks był również krytykiem kapitalizmu, którego uważał za system społeczny, który jest nie tylko niesprawiedliwy, ale także dehumanizujący. Według Marksa, kapitalizm prowadzi do alienacji jednostki, co oznacza, że jednostka traci kontakt ze swoim własnymi uczuciami, potrzebami i wolą. Kapitalizm powoduje, że jednostka traktowana jest jak narzędzie do wytwarzania dóbr i że staje się częścią maszyny produkcyjnej, co prowadzi do braku kontroli nad własnym życiem i braku możliwości rozwijania się.

Dla Marksa, rozwiązaniem tego problemu jest socjalizm, czyli system społeczny, w którym ludzie kontrolują procesy produkcji i dzielenia się zyskami. Socjalizm powinien zastąpić kapitalizm jako sposób organizacji gospodarki, co pozwoli jednostkom na kontrolę nad swoim życiem i na realizowanie własnych potrzeb i celów. Socjalizm, według Marksa, powinien być oparty na równości, sprawiedliwości i wzajemnej solidarności.

W swoich pracach, Marks poruszał wiele innych tematów, takich jak rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa, rozwój kultury i sztuki, a także kwestie związane z rewolucją i zmianami politycznymi. Jego prace miały ogromny wpływ na rozwój socjalizmu i komunizmu, a także na kształtowanie się teorii politycznych w XX wieku.

Podsumowując, Karol Marks był jednym z najważniejszych filozofów i myślicieli politycznych XIX wieku. Jego prace i idee miały ogromny wpływ na kształtowanie się teorii i praktyk politycznych w XX wieku, a jego koncepcja materializmu dialektycznego oraz krytyka kapitalizmu stanowią podstawę dzisiejszej filozofii społecznej. Marks był jednym z najważniejszych teoretyków socjalizmu i komunizmu, którego myśl miała wpływ na kształtowanie się ideologii politycznych na całym świecie.

Jego koncepcja materializmu dialektycznego polegała na uznaniu, że świat jest złożony z procesów, które zachodzą w sposób dynamiczny i ciągły, a nie jako statyczne byty. Dla Marksa, rzeczywistość jest produktem ciągłych zmian i przemian, a nie jako statyczny obiekt. Ten sposób myślenia wpłynął na rozwój teorii naukowych i społecznych, co doprowadziło do nowych metod badania i analizy rzeczywistości.

Krytyka kapitalizmu była jednym z najważniejszych elementów myśli Marksa. Uważał, że kapitalizm prowadzi do wykluczenia jednostki i pozbawienia jej kontroli nad jej własnym życiem. Kapitalizm skupia się na zysku, a nie na potrzebach jednostki, co prowadzi do alienacji i dehumanizacji.

Marks uważał, że socjalizm jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów związanych z kapitalizmem. W jego koncepcji, socjalizm oznacza kontrolę nad produkcją i dzielenie się zyskami. Społeczeństwo powinno być zorganizowane w sposób, który umożliwia jednostkom kontrolę nad swoim życiem i realizowanie swoich celów. Socjalizm powinien być oparty na równości, sprawiedliwości i wzajemnej solidarności.

Marks nie był jedynie filozofem, ale również ekonomistą i socjologiem. Jego prace dotyczące ekonomii wpłynęły na rozwój teorii ekonomicznej i stały się podstawą dla teorii polityki gospodarczej. Marks zajmował się również kwestiami związanymi z rewolucją i zmianami politycznymi, a jego prace dotyczące tych zagadnień miały wpływ na rozwój teorii politycznych.

W sumie, Karol Marks był jednym z najważniejszych myślicieli XIX wieku, a jego koncepcja materializmu dialektycznego i krytyka kapitalizmu stały się podstawą dzisiejszej filozofii społecznej i politycznej. Jego teorie miały ogromny wpływ na rozwój socjalizmu i komunizmu, a także na kształtowanie się teorii politycznych na całym świecie.

Filozofowie starożytni o źródłach zła fizycznego i moralnego

5/5 - (4 votes)

Filozofowie starożytni byli zainteresowani problemem zła fizycznego i moralnego, i podejmowali wiele prób, aby wyjaśnić jego źródła i znaczenie. Wśród filozofów greckich i rzymskich można wyróżnić kilka różnych koncepcji dotyczących natury zła, jego przyczyn oraz sposobów radzenia sobie z nim.

Pierwszą koncepcją zła w filozofii starożytnej jest dualizm, czyli podział świata na dobro i zło. Filozofowie tacy jak Platon wierzyli, że dobro i zło są dwoma oddzielnymi bytami, a zło wynika z braku dobra. Platon uważał, że ciało jest źródłem zła moralnego, ponieważ wprowadza ograniczenia i potrzeby fizyczne, które mogą prowadzić do grzechu. Według niego, tylko dusza jest zdolna do osiągnięcia pełni dobra, co oznacza, że ciało i zmysły stanowią źródło zła moralnego.

Innym podejściem do problemu zła moralnego było stoicyzm, który wskazywał na ograniczenia ludzkiej wolnej woli jako przyczynę zła. Stoicy uważali, że zło moralne wynika z ignorancji, czyli braku wiedzy i umiejętności, a także ze słabości charakteru. Według nich, jedynym sposobem na radzenie sobie z złem jest kształtowanie mądrości, cnoty i pozytywnych nawyków.

Arystotelesowska koncepcja zła moralnego wywodziła się z jego teorii etycznej. Według Arystotelesa, zło moralne wynika z nadużycia lub braku równowagi w sferze moralnej. Arystoteles uważał, że dobro moralne polega na zachowaniu odpowiedniej proporcji między cnotami, a zło moralne wynika z braku tej równowagi. W praktyce oznacza to, że osoba, która zachowuje się w sposób skrajny, np. zbyt ambitnie lub zbyt obojętnie, będzie skłonna do popełniania zła moralnego.

Wśród filozofów starożytnych można również wyróżnić koncepcje zła fizycznego, które często były powiązane z kosmologią i teologią. W filozofii Platona zło fizyczne wynikało z podziału świata na materialną sferę rzeczywistości i sferę idealną, co oznaczało, że ciało i rzeczy materialne były postrzegane jako mniej wartościowe i mniej doskonałe niż ideały. W filozofii stoickiej zło fizyczne wynikało z natury świata i jego nierównowagi, która powoduje choroby i cierpienie.

W filozofii arystotelesowska koncepcja zła fizycznego wynikała z poglądu, że środki materialne, takie jak pieniądze, mogą prowadzić do skrajności i nadmiernego poświęcenia czasu i uwagi na ich zdobycie, co prowadzi do braku równowagi i harmonii w życiu jednostki.

Innym filozofem, który zajmował się problemem zła fizycznego, był Epikur. Epikur uważał, że zło fizyczne wynika z bólu i cierpienia, a także z lęku przed śmiercią. Epikur uważał, że jedynym sposobem na pozbycie się zła fizycznego jest eliminacja bólu i cierpienia poprzez eliminację przyczyn tych stanów, co oznaczało unikanie nadmiernych przyjemności i unikanie nadmiernych zmartwień i obaw.

W końcu, w filozofii rzymskiej, Seneka i Marek Aureliusz zwracali uwagę na to, że zło fizyczne może wynikać z przyczyn zewnętrznych, takich jak choroby, niepowodzenia i cierpienie, które są poza kontrolą jednostki. W swoich pracach zalecali oni radzenie sobie z tym zło poprzez akceptację tych przeciwności losu i koncentrację na rzeczach, które są w naszej mocy, takich jak cnoty i postawy moralne.

Filozofowie starożytni zwracali uwagę na różne koncepcje zła fizycznego i moralnego, z których każda miała swoje korzenie w innych dziedzinach filozofii, takich jak kosmologia, teologia, etyka i psychologia. Mimo różnic w podejściach, wielu filozofów zauważało, że zło jest częścią życia i że jedynym sposobem na radzenie sobie z nim jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności, które pozwalają na osiągnięcie równowagi i harmonii w życiu jednostki.

Co znaczy być człowiekiem – proszę odwołać się do wybranej koncepcji filozoficznej

5/5 - (5 votes)

praca zaliczeniowa na studiach

wersja kantowska

Bycie człowiekiem to zagadnienie, które od wieków fascynuje filozofów i naukowców. Wiele różnych koncepcji filozoficznych proponuje różne odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być człowiekiem. W tym eseju odniosę się do koncepcji antropologicznej Immanuela Kanta, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Kant twierdził, że człowiek jest istotą racjonalną i że jego racjonalność jest jego najważniejszą cechą. Według Kanta, człowiek jest zdolny do racjonalnego myślenia, co pozwala mu na odróżnianie dobra od zła i na wybieranie właściwych działań. Człowiek jest również zdolny do samookreślenia i do kształtowania swojego losu.

Kant twierdził również, że człowiek jest zobowiązany do przestrzegania pewnych uniwersalnych zasad moralnych, takich jak „postępuj z innymi tak, jakbyś chciał, aby postępowali z tobą”. Te zasady moralne są wynikiem naszej racjonalności i naszego zdolności do rozumienia, co jest właściwe i co jest niewłaściwe.

W ostatecznym rozrachunku, według Kanta, człowiek jest odpowiedzialny za swoje działania i za ich konsekwencje. Jego racjonalność pozwala mu na wybieranie właściwych działań i na przestrzeganie uniwersalnych zasad moralnych, a jego samookreślenie pozwala mu na kształtowanie swojego losu.

Wnioskując, według koncepcji Kanta, bycie człowiekiem oznacza bycie istotą racjonalną, zdolną do samookreślenia i do przestrzegania uniwersalnych zasad moralnych. To nasza racjonalność i nasza zdolność do wyboru właściwych działań decydują o naszej godności i o naszej wartości jako ludzi. Kant twierdził, że nasza racjonalność i nasze zdolności moralne są tym, co nas odróżnia od innych istot i co nas czyni wyjątkowymi.

Jednocześnie Kant podkreślał, że nasza racjonalność i nasze zdolności moralne nie są naszymi dziedzictwami, ale są naszymi obowiązkami. Nasza racjonalność wymaga od nas, abyśmy byli odpowiedzialni za nasze działania i abyśmy je poddawali krytycznej analizie, zanim je podjęliśmy. Nasze zdolności moralne wymagają od nas, abyśmy byli uczciwi, szlachetni i życzliwi w naszych działaniach i abyśmy traktowali innych z szacunkiem i godnością.

W koncepcji Kanta bycie człowiekiem oznacza przede wszystkim bycie racjonalnym i moralnym. Oznacza to, że musimy stawić czoła naszym obowiązkom i musimy być odpowiedzialni za nasze działania. Oznacza to również, że musimy szanować naszą własną godność i godność innych i że musimy dążyć do dobra i dobrobytu nas samych i innych.

Podsumowując, bycie człowiekiem to złożone zagadnienie, które wymaga od nas odpowiedzialności, samookreślenia i przestrzegania uniwersalnych zasad moralnych. Koncepcja Kanta pomaga nam zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem i jakie są nasze obowiązki i odpowiedzialności jako istot racjonalnych i moralnych.

wersja egzystencjalna

Egzystencjalizm jest filozofią, która zajmuje się zagadnieniem istnienia i indywidualnej egzystencji. Według egzystencjalistów, człowiek jest jedynym, który może odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być człowiekiem, ponieważ jedynie on może w pełni zrozumieć swoją własną egzystencję i swój własny sens życia.

Egzystencjaliści twierdzą, że każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny, a jego życie jest jedynym w swoim rodzaju. Właśnie dlatego każdy z nas musi samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy być człowiekiem i jaki sens ma nasze życie. Według egzystencjalistów, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie i nie ma jednej słusznej drogi, którą należy iść. Każdy z nas musi samodzielnie znaleźć swoją własną drogę i swój własny sens życia.

Egzystencjalizm podkreśla również wolność i odpowiedzialność każdego człowieka za swoje życie. Według egzystencjalistów, człowiek jest wolny i odpowiedzialny za swoje własne decyzje i działania. Człowiek jest wolny, aby wybrać swoją własną drogę i swój własny sens życia, ale jednocześnie jest odpowiedzialny za konsekwencje swoich decyzji i działań.

Konkludując, egzystencjalizm uczy nas, że bycie człowiekiem oznacza bycie wolnym i odpowiedzialnym za swoje życie. Oznacza to, że musimy samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nas ważne i co chcemy osiągnąć w naszym życiu. Musimy samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje, ponieważ tylko my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie.

Egzystencjalizm uczy nas, że nasze życie jest cenne i wartościowe tylko wtedy, gdy je przeżywamy i dążymy do realizacji naszych marzeń i celów. Oznacza to, że musimy być autentyczni i szczerzy wobec siebie i innych, ponieważ tylko wtedy możemy być prawdziwie szczęśliwi i spełnieni.

Bycie człowiekiem oznacza również bycie częścią społeczeństwa i kultury. Oznacza to, że musimy respektować innych ludzi i ich prawa, ponieważ nasze działania mają wpływ na życie innych ludzi. Musimy również dbać o nasze środowisko naturalne, ponieważ nasze działania mają wpływ na przyszłość naszej planety.

Podsumowując, bycie człowiekiem oznacza odpowiedzialność za swoje życie, autentyczność i szczerą postawę wobec siebie i innych, a także respekt dla innych ludzi i naszej planety. Według egzystencjalizmu, tylko wtedy możemy być prawdziwie szczęśliwi i spełnieni, gdy będziemy żyć naszym życiem zgodnie z naszymi wartościami i marzeniami.

trzecia wersja

Egzystencjalizm jest współczesnym kierunkiem filozoficznym, który również występuje w literaturze. Zgodnie z tą koncepcją, istotą filozofii jest analiza indywidualnej egzystencji jednostki i jej miejsca w świecie. Wg egzystencjalizmu, losy jednostki nie są determinowane przez społeczeństwo i historię, lecz jednostka jest całkowicie wolna i odpowiedzialna za swoje działania. To powoduje poczucie „lęku i beznadziejności istnienia”. Egzystencjalizm często jest kojarzony ze skrajnym pesymizmem. Wśród głównych przedstawicieli tego kierunku można wymienić Martina Heideggera, Karla Jaspersa i Jean-Paula Sartre’a.

Egzystencjalizm jest wyjątkowym kierunkiem filozoficznym, który przez krótki czas był rozwiązaniem dla młodych ludzi szukających odpowiedzi na pytania dotyczące człowieka, jego znaczenia, roli, miejsca w świecie i sensu życia. Egzystencjalizm jest zróżnicowany wewnętrznie i można go podzielić na dwa rodzaje: chrześcijańskie, takie jak Karel Jaspers i Gabriel Marcel, oraz ateistyczne, reprezentowane przez Martina Heideggera i Jean-Paula Sartre’a.

Egzystencjalizm jest kierunkiem filozoficznym, który podważa tradycyjne poglądy na temat natury i istoty człowieka. Według egzystencjalistów, człowiek nie posiada żadnej stałej esencji, ale jest tym, czym staje się w każdym momencie swej egzystencji. Egzystencja to istnienie, które jest przypisane tylko człowiekowi i wyróżnia go w świecie. To, że człowiek egzystuje, oznacza, że jest on bytem, którego bycie jest związane z byciem jako takim. Egzystencjalizm jest kierunkiem zróżnicowanym i zalicza się do niego zarówno chrześcijańscy egzystencjaliści, jak i ateiści.

Heidegger twierdzi, że egzystencja człowieka odbywa się w świecie pełnym rzeczy i innych ludzi. Zamiast biernie przebywać w świecie, człowiek aktywnie go transformuje swoim działaniem. Egzystencja została narzucona człowiekowi, który został rzucony w obce i nieznane mu środowisko. W swojej samotności i braku trwałego punktu oparcia, człowiek jest całokształtem swoich możliwości i musi stale dokonywać wyborów. Kluczowe jest jednak nie to, co się wybiera, ale sposób w jaki wybory są podejmowane.

Zgodnie z filozofią Heideggera, istnienie człowieka odbywa się w świecie rzeczy i ludzi, a człowiek nie jest bierny, ale działa na rzeczywistość. Został on jednak narzucony w świat, który wydaje mu się obcy, co powoduje uczucie osamotnienia i braku trwałego punktu oparcia. Ludzie szukają ucieczki od tej sytuacji, wierząc w istnienie obiektywnych instancji, takich jak Bóg, ale Heidegger twierdzi, że taki sposób życia jest nieautentyczny. Z kolei jedynie świadomość własnej nicości pozwala na wolność, ale jest ona obciążona tragizmem i brzemieniem własnej odpowiedzialności. Wolność człowieka jest absolutna i nieograniczona, ale jednocześnie ciężarem, którego nie wiadomo jak się podjąć. Człowiek jest skazany na wolność i musi ponieść ryzyko jej korzystania, co czyni ją jakby przekleństwem.

Wg Sartre’a, człowiek istnieje na dwa sposoby: jako byt dla siebie i jako byt dla innych. Jako byt dla siebie jest wolny, jednak jako byt dla innych jest zależny, co oznacza, że jest zarazem podmiotem i przedmiotem. Sartre twierdzi, że jeśli nie ma Boga, to człowiek jest jedynym bytem, którego egzystencja poprzedza jego istotę, człowiek jest jedynym bytem, który istnieje przed możliwością jego zdefiniowania przez umysł. Wg niego, człowiek jest w pierwszej kolejności niczym, a jego tożsamość zależy od tego, jak sam siebie zdefiniuje. Nie ma natury ludzkiej, ponieważ nie ma Boga, który ją stworzył. Człowiek jest nie tylko tym, jakim siebie pojmuje, ale również tym, jakim chce być i jakim zechce być po skoku w istnienie.

Sartre twierdzi, że jeśli egzystencja wyprzedza istotę, to człowiek jest wolny. Człowiek nie może świadomie wybrać swojej wolności, ale jest na nią skazany i jest odpowiedzialny za wszystko co robi. Człowiek jest całkowicie odpowiedzialny za swoje życie i swoją tożsamość, a także za los wszystkich ludzi, ponieważ każdy nasz wybór siebie tworzy wzór człowieka. Człowiek jest skazany na ciągłe odkrywanie i tworzenie swojej tożsamości i ma nieograniczoną przyszłość przed sobą, która jest ciągłym zadaniem.

Przedstawienie człowieka przez teistyczny egzystencjalizm różni się, ale jednocześnie jest podobne pod wieloma względami. Kontrast między poglądami Gabriela Marcela i Karla Jaspersa jest łatwy do zauważenia. Marcel, podobnie jak Sartre, uważa, że egzystencja jest ważniejsza od istoty. Marcel twierdzi, że ludzka egzystencja jest nieuchwytna i nie można jej zdefiniować. Pozostaje ona tajemnicą i wzbudza metafizyczny niepokój, który zmusza człowieka do poszukiwania sensu swojego istnienia.

Również filozofia Jaspersa zakłada, że wolność jest istotną cechą ludzkiej egzystencji. W jej ramach człowiek musi ciągle dokonywać wyborów i stawiać sobie pytanie o swoją tożsamość. Jego „bycie sobą” wymaga przekroczenia granic świata i połączenia się z Absolutem, aby osiągnąć prawdziwą rzeczywistość. Jak twierdzi Jaspers, ideały są nieosiągalne, ponieważ człowiek jest przede wszystkim subiektywnie doświadczanym projektem, a nie gotowym produktem.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad tym, co oznacza być człowiekiem. Każda epoka tworzyła nowe definicje siebie i odkrywała nowe aspekty swojego istnienia. Mimo to, nikt nie jest w stanie dać jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie.

Zgadzam się z poglądem egzystencjalistów, że człowiek nie ma stałej istoty, ale jest tym, czym staje się w każdym momencie swojego istnienia. Dokonując wyborów i działając, człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, ale czy jest odpowiedzialny za swoje istnienie? Osobiście uważam, że człowiek nie jest samotny i może liczyć na innych ludzi. Także uważam, że człowiek jest zdeterminowany historycznie i społecznie, a jego wolność jest ograniczona przez działania innych.

Nie chcę jednoznacznie określać, kim jest człowiek. Jest to zbyt skomplikowana struktura, by ją jednoznacznie opisać. Marcel twierdzi, że każdy z nas pozostanie niezgłębioną zagadką do końca świata, co potwierdza subiektywność i indywidualność każdej jednostki.

BIBLIOGRAFIA

  1. Encyklopedia Powszechna PWN
  2. Kasprzyk i Węgrzycki Spotkanie z filozofią
  3. Kuderowicz (red.) Filozofia współczesna
  4. Heidegger Budować. Mieszkać. Myśleć. Eseje wybrane
  5. Marcel Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei
  6. Marcel Być i mieć
  7. J. Cabaj, Z. J. Czarnecki, H. Jakuszko, J. Zoybel Świat, człowiek i wartości. Wybór tekstów filozoficznych