Bibliografia

5/5 - (7 votes)
 1. Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła D. Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
 3. Arystoteles, Polityka, przełożył i opracował L. Piotrowicz, przedmową opatrzył K. Grzybowski, Wrocław 1953.
 4. Arystoteles, Retoryka, w: Retoryka Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988.
 5. Aztek Anonim, Zdobycie Meksyku, Wrocław – Kraków 1959.
 6. Bakke M., Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje wizji cielesności, Poznań 2000.
 7. Bancroft Hunt N., Mitologia Azteków, Warszawa1997.
 8. Benedyktowicz Z , Portrety obcego, Kraków 2000.
 9. Berman H. J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przełożył S. Amsterdamski, Warszawa 1995.
 10. Bernard A., Spencer J. (eds.), Encyyclopedia of Social and Cultural Anthroplogy, London – New York 1996.
 11. Bettelheim B., Rany symboliczne. Rytuały inicjacyjne i zazdrość męska, Warszawa 1989.
 12. Brocki M. , W cieniu ciała, „Charaktery”, nr 5 (75), 2003 .
 13. Brocki M., Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001.
 14. Brykczyński P., Morze w kulturach przedkolumbijskiej Ameryki, [w:], Morze w kulturach świata, (red.) Piskozub A. , Wrocław 1976.
 15. Caso A., Naród słońca, Kraków 1974.
 16. Clendinen I., Aztekowie. Próba interpretacji, Warszawa 1996
 17. Cortes H., Droga usiana trudnościami, Mieszkańcy wybrzeża, [w:] Kronikarze
 18. Cortes H., O wspaniałościach na dworze Muteczumy, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988.
 19. Cortes H., Przybycie do stolicy Meksyk, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988.
 20. Curyło-Gnzalez I., Człowiek i świat wartości w Mezoameryce. Toltekowie, Majowie, Aztekowie, Warszawa 2001.
 21. Czeżowski T., Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, Warszawa 1949.
 22. De Las Casas B., Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, Poznań 1998.
 23. De Shagun B. , O ozdobach jakie panowie nosili podczas wojny, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988.
 24. De Shagun B., O ozdobach używanych przez panów podczas areitos., [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988.
 25. De Shagun B., O strojach kobiet, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988.
 26. De Shagun B., Wierzenia i obyczaje władcy. Przesądy i obrzędy podczas narodzin i chrzcin, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, (red.) M. Sten, Kraków 1988. Del Castillo B.D. , Pamiętnik żołnierza. Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Warszawa 1962.
 27. Dominguez Jorge I., Cuba. Order and Revolution, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge – London 1978.
 28. Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 29. Eliade M. , Alchemicy i kowale, Warszawa 1993.
 30. Eliade M., Mefistofeles i androgyn, Warszawa 1999.
 31. Frankowska M., Mitologia Azteków, Warszawa 1987.
 32. Fromm E. , Miłość, płeć, matriarchat, Poznań 1997.
 33. Giertych Jędrzej, Przedmowa do „Cywilizacji bizantyńskiej” Feliksa Konecznego, Londyn 1973 r.
 34. Grzegorczyk A., Podstawy tolerancji i W:Schematy i człowiek. Warszawa 1978
 35. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej. Warszawa 1976
 36. Hilckman Antoni, „Wschód i zachód”, w: Dodatek do książki Feliksa Konecznego „O ład w historii”, Londyn 1977 r.
 37. Imieliński K. , Seksuologia. Mitologia, historia, kultura, Warszawa 1989.
 38. Kamocki J., Etnologia ludów pozaeuropejskich, Kraków 2003.
 39. Keller J., Tolerancja jako zasada moralna i postawa. W: Studia Filozoficzne 1, 1960
 40. Kępiński A., Twarz, ręka, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, cz. I , red. Mencwel A. , Warszawa 2000.
 41. Kieczekian S. F., Nauka Arystotelesa o państwie i prawie, tłumaczył W. Voisé, Warszawa 1955.
 42. Klimke Fr. ks. T. J., Historia filozofii, przełożył ks. dr. Fr. Zbroja, t. I, Kraków 1929.
 43. Kolumb K. , Listy do Luisa Santagela, [w:] Listy o odkryciu Ameryki, (red.) Kieniewicz J., Nowak B., Gdańsk 1995.
 44. Koneczny Feliks, „Cywilizacja bizantyńska”, Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego, Londyn 1973 r.
 45. Koneczny Feliks, „Kościół jako polityczny wychowawca narodów”, Instytut Narodowy im. Romana Dmowskiego, Warszawa, ok. 1985 r.
 46. Koneczny Feliks, „O wielości cywilizacji”, Kraków 1935 r.
 47. Koneczny Feliks, „Prawa dziejowe”, Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego, Londyn 1982 r. t.1.
 48. Konig H, Waldenfels F., Leksykon religii, Warszawa 1997.
 49. Kornatowski W., Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Warszawa 1950.
 50. Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968.
 51. Kosidowski Z. , Gdy słońce było bogiem, Warszawa 1956.
 52. Krąpiec M. A., Dzieła, t. X, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
 53. Kuligowski W. , Losy seksualne dzikich cz. 2, „Tawacin”, nr 3, 2001.
 54. kultur prekolumbijskich, (red.) Maria Sten, Kraków 1988.
 55. Lazari – Pawłowska I., trzy pojęcia W: Studia Filozoficzne 8, 1984
 56. Lazari-Pawłowska I., O pojęciu typologicznym w humanistyce, „Studia Filozoficzne” 1958, Nr 4 (7), ss. 30-53.
 57. Legutko R., Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu. Kraków,      Wyd. Znak 1998
 58. Leiden Carl, The Politics of Violence: Revolution in the Modern World, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1968
 59. León – Portilla M., Dawni Meksykanie, Kraków 1976.
 60. León – Portilla M., Zmierzch Azteków. Kronika zwyciężonych. Indiańskie relacje o podboju, Warszawa 1967.
 61. Locke J., Listy o tolerancji. Warszawa 1963
 62. Malinowski B., Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Dzieła t. 2, Warszawa 1984.
 63. Mała Encyklopedia Logiki, Wrocław Warszawa Kraków 1970.
 64. Maria S. , Kronikarze kultur prekolumbijskich, Kraków 1988.
 65. Maria S. , Malowane księgi dawnych narodów Meksyku, Kraków 1980.
 66. Mencwel A., Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Cz. I, Warszawa 2000.
 67. Miedziński Ziemowit, „Nauka o cywilizacji Feliksa Konecznego”, w: „Odpowiedzialność i Czyn”, nr. 2/1990.
 68. Mill J. S., O wolności. Tłum. Kurlandzka A. Warszawa 1959
 69. Minoque Kenneth, Co stanowi przeciwieństwo totalitaryzmu? [w:] Miłowit Kuniński (red.), Totalitaryzm a zachodnia tradycja, Ośrodek Myśli Politycznej i Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 24-38.
 70. Mroczkowski I. , Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994.
 71. Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, „Asia Brieding”, no. 58, International Crisis Group, 8 December 2006
 72. Pawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977.
 73. Pius XI, „Quadragesimo anno”, [w:] „Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła”, Fundacja Jana Pawła II, Rzym – Lublin 1987 r. t.1.
 74. Podrez E., Moralne uzasadnienie tolerancji. Warszawa, Wyd. ATK 1999
 75. Rudgley R. , Alchemia kultury. Od opium do kawy, Warszawa 2002.
 76. Rybicki P., Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Wrocław Warszawa Kraków 1963.
 77. Słownik terminów Arystotelesowych, ułożył K. Narecki, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 7, Warszawa 1994.
 78. Staszczak Z. , Słownik etnologiczny: Terminy ogólne, Warszawa – Poznań 1987. Strzelczyk J. , „Contra naturam”? Czwarty kontynent i problem antypodów w starożytności i średniowieczu, „Czas kultury”, nr 2, 2002.
 79. Strangers at Home: North Koreans in the South, “Asia Report”, no 208, International Crisis Group, 14 July 2011
 80. Strzeszewski Czesław, „Katolicka Nauka Społeczna”, ODiSS, Warszawa 1985 r.
 81. Śliwa S. , Religie rodzime Ameryki, [w:] Zarys dziejów religii, (red.) Kupis B., Warszawa 1976.
 82. Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. I, Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 1995.
 83. Thomas H., Podbój Meksyku, Katowice 1998.
 84. Thomas L-V., Trup. Od biologii do antropologii, Łodź 1991.
 85. Tinder G., Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, przełożył A. Dziurdzik, Warszawa 1995.
 86. Tomicki R. , Ludzie i Bogowie. Indianie Meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990.
 87. Tomicki R. , Struktura epok świata w mitologii nahualtańskiej, „Etnografia Polska”, t. 29, z. 2, 1985.
 88. Tubielewicz J. , Japonia / Frankowska M., Aztekowie, Warszawa 1993.
 89. Vaillant G.C. , Aztekowie z Meksyku, Warszawa 1965.
 90. Vazqez Chamorro G., Uwagi o aztecko-hiszpańskiej konfrontacji (1521) i mentalności indiańskiej, „Etnografia Polska, t. 31, z.1., 1987.
 91. Vood T. , Aztekowie, Warszawa 1998.
 92. Wiśniewski W., Podstawy tolerancji. Studia socjologiczno-Polityczne Nr 19. Warszawa 1983.
 93. Witkowski St., Państwo greckie. Historia ustroju państw greckich i obraz ustroju Aten i Sparty, Warszawa 1938.
 94. Zwolski E., Typologia ustrojów w „Polityce” Arystotelesa. Logika a historia, „Przegląd Historyczny” 1979, t. LXX, z. 2, ss. 253-266.
 95. Żuk-Łapińska L., Problemy tolerancji. Warszawa, Wyd. UW 1991.